خط رنگ صنعتی
PT و یا Pretreatment آماده سازی اولیه قطعه
Electrophoresis Deposition( ED) رنگ آمیزی به روش الکتروکاتافروزیس
Painting Booth کابین رنگ آمیزی الکترواستاتیک
Baking Oven کوره های پخت
Conveyers and Handling Systems سیستم های انتقال و کانوایر
Incinerators سیستم تصفیه گازهای آلاینده